Regulamin

Regulamin sklepu wielcymalarze.pl

 

§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl dostępnego pod adresemhttps://www.wielcymalarze.pl.

2. Operatorem Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl  jest Emilia Sitarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Wielcy Malarze.pl Emilia Sitarek z siedzibą ul. Kutrowskiego 41/14 55-200 Oława NIP 829 157 90 48 , wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki .

3. Ze sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@wielcymalarze.pl

4. Operator Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl  świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl  o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl  w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.

3. Przedmiotem świadczenia są reprodukcje dzieł sztuki w formie wydruków na płótnie. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Zamówienie można składać bez potrzeby rejestracji lub po dokonaniu rejestracji w sposób określony w§. 7.

7. Klient , który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a)     przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b)     włączoną obsługę Java Script,

c)      włączoną obsługę plików Cookies,

d)     aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w  Oławie, ul. Kutrowskiego 41/14, 55-200 Oława.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@wielcymalarze.pl

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@wielcymalarze.pl

4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie https://www.wielcymalarze.pl/kontakt.

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a)     imię i nazwisko,

b)     adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),

c)      numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a)     firmę,

b)     Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c)      adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),

d)     imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e)     numer telefonu.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji,  stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient  nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a)     cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b)     działalność ta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)     uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e)     Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)       Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)     podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

§. 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl są: Sprzedawca oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym.

Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a)     podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 lub 5 oraz

b)     zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok..

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 3 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a)     wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b)     dodania ich do koszyka,

c)      wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d)     zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e)     dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

f)       kliknięcia przycisku “Zamawiam”.

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, na podany adres e-mail wysyła informację z podsumowaniem zamówienia i do 3 dni roboczych oczekuje na dokonanie płatności. Pod odnotowaniu wpłynięcia zapłaty Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji.

11. Z uwagi na specyfikę sprzedawanego towaru Sprzedawca dopuszczalna tolerancję braku zgodności wymiarów zamawianego dzieła z otrzymanym przez klienta wynosi 4 mm oraz Sprzedawca nie odpowiada za różnicę kolorystyczne wynikającą z ustawień komputera.

12. Ze względów technicznych Sprzedawca zastrzega sobie w każdym momencie wycofać produkt ze sprzedaży.

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu www.wielcymalarze.pl podawane są w polskich złotych (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub  poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku rachunku .

15. Wszystkie produkty z naszej oferty  są  wykonywane w całości na zamówienie według specyfikacji klienta ( motyw oraz rozmiar )  oraz na zindywidualizowane potrzeb

 

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który wynosi do 7 dni roboczych.  Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego,

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę Poczta Polska.

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia. Dodatkowe informacje o koszcie dostawy dostępne są na stronie:https://wielcymalarze.pl

5. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki .

7. Większość towarów dostarczanych jest w paczkach – dotyczy to przesyłek niestandardowych wysyłane na podstawie umowy. Opakowanie stanowią grube powłoki foliowe i kartony.

8. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia towaru do mieszkania. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.

9. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

10. Sklep www.wielcymalarze.pl wystawia rachunek na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

11. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

12. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a)     przelewem na rachunek bankowy,

2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1, termin zapłaty wnosi 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dane do przelewu – nr konta:mBank 56 1140 2004 0000 3602 7586 3181

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar jest przyjęty do realizacji i wysyłany zgodnie z podanym terminem dostawy. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

5. Towar nie jest wysyłany za pobraniem.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Kliencie pamiętaj !  Wszystkie produkty z naszej oferty  są  wykonywane w całości na zamówienie według specyfikacji klienta ( motyw oraz rozmiar )  oraz na zindywidualizowane potrzeb – dlatego też zgodnie z Art. 38.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.  Prosimy zatem o przemyślane zakupy.

 §. 11. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy www.wielcymalarze.pl. oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 §. 12. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności.

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów www.wielcymalarze.pl. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego www.wielcymalarze.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres biuro@wielcymalarze.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 13. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na adres e-mail biuro@wielcymalarze.pl  z uwzględnieniem poniższych danych :

a)     imię i nazwisko,

b)     numer zamówienia

c)      opis niezgodności towaru z umową,

d)     datę zakupu,

e)     protokół szkody,

f)       zdjęcia uszkodzenia towaru.

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: biuro@wielcymalarze.pl

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 

§. 14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *